Chytré QR info kódy je naše šifrovaná realita.

Touha po skrytí informací jsou s lidstvem neodlučně spjaté již od jeho počátků. Samotné slovo informace není možné přesně definovat, jedná se o pojem, který obsahuje obrovské množství forem. Jeho užití je intuitivní. Představuje poznatek a zprávu. Se zformováním lidské společnosti začal přístup k informacím představovat určitý druh moci. Z logické úvahy, že vědění je moc, je dána i touha pro ukrytí informací. Název QR kód vychází z anglického názvu Quick Response Kode. (kód rychlé reakce). Výhodou oproti čárovým kódům je jeho schopnost kódovat řádově vyšší množství dat. QR kódy mají 40 verzí členěných podle fyzické velikosti. Výhodou je odolnost proti poškození, kód je čitelný i po znehodnocení části datového pole. QR kód byl vyvinut v návaznosti na poptávku po nových metodách kódování umožňujících načtení vyššího množství dat. Stalo se tak v roce 1994 japonskou společností Denso Wave. Kód byl vytvořen pro rychlé načítání, což se odráží i v jeho názvu. Brzy se rozšířil v podnikové sféře, kde umožnil sledování zboží a usnadnil jeho transport. Tak se QR kód postupně stal jedním z globálně nejrozšířenějších dvoudimenzionálních kódů. Velký vliv na současné rozšíření měl rovněž nástup mobilních telefonů schopných číst tyto kódy. S rozšiřováním technologie vznikaly požadavky na sofistikovanější typy QR kódu. Vznikly nové verze kódu: Micro QR kód, i QR kód, S QR C, Frame QR. Každá verze přináší jiné, specifické benefity oproti původní verzi. Systém QR info využívá verzi Frame QR, kde ve středu této verze kódu je umístěné logo QR info.

Praktické a originální využití QR kódů.                                                                                                             

V současnosti jsou QR kódy přítomny na mnoha místech. Časté je jejich umístění ve veřejných prostorách, jsou součástí reklam, vizitek, novin a časopisů, zboží, vyskytují se na výstavách v muzeích a galeriích. Využití QR kódů je dnes omezeno především fantazií a kreativitou tvůrců konkrétních aplikací. Obecně lze považovat aplikaci této technologie v praxi za vhodnou na místech, kde je prostor pro přidané dodatečné informace. Tyto informace by měly zaujmout, být podané originálním a unikátním způsobem. Exkluzivita informací získaných QR kódem může představovat klíčový aspekt pro jeho využití koncovým uživatelem. Při umístění na památky QR kódy odkazují na internetové stránky daného objektu, nebo na virtuální encyklopedii Wikipedie. Výhodou QR kódů, které tvoří alternativu papírovým průvodcům, je jejich snadná aktualizace. Informace příslušný uživatel průběžně doplňuje. U vybraných exponátů mohou být nainstalovány QR kódy odkazující na nejrůznější videa. Tento přístup představuje atraktivní možnost seznámení návštěvníků výstavy s jejím konceptem a myšlenkou bez nutnosti instalace drahé techniky a narušení estetické čistoty výstavy. V současnosti nejrozšířenější technologické zařízení představuje chytrý telefon, případně tablet, který může sloužit jako levná varianta drahých zastaralých audioprůvodců. Oproti audio systému poskytuje zařízení s operačním systémem větší variantu možností doplnění informací o expozici. Obrovským benefitem jsou nízké nebo nulové pořizovací náklady na hardware v případě, že si ho přinese návštěvník s sebou. Vystavené objekty lze doprovodit historickými souvislostmi, fotografiemi, symbolikou daného díla atd.. Obsahová stránka a originálnost doprovodných aplikací je limitována především fantazií jejich programátora. K funkčnímu systému založenému na využívání výše zmíněných zařízení je vhodné vybudovat bezdrátovou internetovou síť pokrývající expozici a vytvořit stanoviště s QR kódy. Ty je možné umístit přímo u popisek vystavených objektů. QR kódy nemusí v expozicích sloužit pouze jako vstupní symbol do světa těchto informací. Rovněž mohou vytvořit paralelní systém, který nabídne například soutěž o zajímavé ceny či vstupenky na další výstavy.

QR kód je možno využít i ve vzdělávání. Moderní školství by vždy mělo usilovat o aplikování nejnovějších technologií do běžné výukové praxe. Nejmladší generace moderní technologie hojně využívají a představují pro ně atraktivní téma. QR kódy jsou dnes dobře dostupnou technologií aplikovatelnou uživatelem bez výrazných finančních nároků. Umožňují klíčové propojení tradičních tištěných materiálů s novými elektronickými médii. Stejně jako v ostatních odvětvích i ve výuce může mít systém založený na čtení QR kódů řadu využití.

Jednou z možných aplikací je tvorba interaktivní učebnice. Učební materiály obecně trpí zastaráváním informací a vhodné použití QR kódu tento problém může eliminovat. Například demografické informace v učebnicích zeměpisu mohou být načítané vždy aktuálně přímo z internetových stránek příslušných organizací. V matematice je v příkladech možné pracovat s aktuálními údaji atd . Další možností jsou odkazy na animace a videa, které zpestří běžný formát statické papírové učebnice. Obecně lze pracovat s výhodou informační nosnosti kódu na fyzicky malém prostoru. Do nejvyšší verze kódu je možné zakódovat cca jeden a půl strany textu včetně diakritiky a interpunkce. Terénní využití technologie v pracovních listech je zřejmé ve spojení se schopností mobilních zařízení navigovat na určitou pozici. Takovým způsobem je možné vytvořit variantu geolokačních vzdělávacích her založených například na principech geokešinku. Geokešink jako celosvětová hra využívající přístroje s možností navigace do určitého bodu. Na daném bodě se nachází schránka, do které se uživatel zapíše a stvrdí tím svůj nález. Jádrem hry je sofistikované skrývání schránek před zraky nezasvěcených jedinců. Snadné může být i zadávání domácích úkolů: stačí jeden kód, pro který vyučující vždy aktualizuje odkaz, a uživatel si může jednoduchým načtením stáhnout aktuální, třeba domácí úkol do svého zařízení. QR kódy představují pro současnost vzdělávací proces dobře využitelnou technologii, která je pomyslným předstupněm pro rozšířenou realitu. Ta postupně integruje principy všech moderních technologií včetně těchto kódů a nabídne zcela nové, revoluční možnosti v pojetí a definici výuky.

Shrnutí současného trendu.

Z předchozích informací je zcela zřejmé, že QR kódy jsou uživatelsky přívětivou technologií. Vycházejí ze spojení úspěšně zavedené technologie čárových kódů s moderními mobilními zařízeními nahrazujícími známé čtečky čárových kódů. Nezpochybnitelný je jejich potenciál v odvětvích, kde již došlo k jejich masovému rozšíření. Z výše naznačeného je jasně viditelná i kapacita v oblasti vzdělávání a zprostředkování umění. Možnosti jejich aplikace jsou limitovány především fantazií a důvtipem dizajnéra daného projektu.

Chytrý QR info kód je naše aplikace rozšířené reality jako inovačně revoluční přístup, který představuje další využívání QR kódu jako chytrého popisovače. Samotný QR kód může obsahovat informace o vybraném zájmovém objektu, tak zvaný Poi. Chytré QR info kódy jdou s možnostmi o velký kus dál. V naší aplikaci je učíme mluvit. Dnešní předigitalizovaná doba nám přináší mnoho nejrůznějších aplikací, které nám usnadňují každodenní život jak v zaměstnání, tak i v soukromí. Bohužel je to na úkor našeho zdraví, především našeho drahého zraku. Celodenní vyhledávání informací jde na vrub našich očí. Vyzařováním nežádoucích světelných toků z monitorů a displejů se nám zrak zatěžuje a poškozuje. V aplikaci chytré QR info na to však jdeme od lesa. Jak už bylo zmíněno, chytré QR info kódy totiž učíme mluvit. V základním provedení naší vývojové řady využíváme speciální čtecí modul, který byl vyvinutý plzeňskou vysokou školou kybernetiky. Při tomto způsobu získávání informací nezatěžujeme zrak. Při poslechu sdílíme informace audio čtením, při kterém klidně můžeme odpočívat se zavřenýma očima a poslouchat vše jako podkást. Lze také dělat i jinou činnost, jako je sport, úklid, turistika. Můžeme poslouchat text nějaké aplikované výuky. Velký přínos vidíme také u dětí. Neznáme výzkum, od kdy je dítě schopno ovládat chytrý telefon, ale myslíme si, že to bude někdy od jeho věku tří let. V tomto věku je již malé dítě velmi zvídavé. Bohužel v dnešní uspěchané době řada rodičů si na věnování malému děcku mnoho volného času neudělá. V mnoha případech mu rodič zapůjčí svůj chytrý telefon, aby ho nějak zabavil a děcko nezlobilo. Děti v tomto věku jsou s těmito moderními technologiemi velice přátelské. Hrají nejrůznější hry, dívají se na pohádky a v neposlední řadě bez problému zvládají i pořizování fotodokumentací či video nahrávek. Takže odtud je jen krátký krůček, jak vyfotit náš chytrý QR info kód a hned se mohou dozvědět řadu dalších informací, které by si jinak přečetly o hodně později. Lidské vnímání, hlavně u dětí o napsaném ději se lépe vstřebává, když ho slyšíme, než když ho čteme. Lépe si dítě ve škole pamatuje, co řekla paní učitelka, než si kdy přečetlo v učebnici. Od tud je pak malý krůček, jak se více dozvědět o dění kolem něho, třeba při návštěvě zoologické zahrady. Po naskenování našeho chytrého QR info kódu se může dozvědět, co a jak dané zvíře dělá, aniž by umělo číst. Z výletu bude mít určitě neuvěřitelný zážitek a odnese si mnoho poznatků. U dospělého člověka to bude určitě větší zážitek, jak se v audio podkástu dozvědět více informací o daném objektu a vtáhnout ho třeba do reality historie, než stále listovat v telefonu a číst obsáhlé odstavce, které nás po chvíli přestanou bavit a unaví nás. Poslechovost podkástů rapidně narůstá a je jim věnována větší pozornost, než sledování videí, nebo dlouhé čtení článků.

Chytrý QR info systém lze využít i v jiných oborech, kde je potřeba  informovat cizojazyčné zaměstnance, cestující a uživatele nejrůznějších zařízení. Například vstupní školení o bezpečnosti práce na pracovišti, čtení poslechem návodů k použití a třeba i lékových příbalových letáků. Přiznejme si, že dlouhé čtení návodů určitě není naší velkou oblibou. Prostě všude tam, kde je možno využít rozšířené interaktivity. Neunavovat se dlouhým čtením i překonat. jazykovou bariéru. Načtením našeho chytrého QR info kódu uživatele okamžitě jazykově spojíme s jeho rodným jazykem. Určitě to bude pro něho příjemnější prostředí, když bude slyšet svoji rodnou mateřštinu, než jazyk, kterému z velké části nemusí rozumět.

Další velkou snahou je, aby se naše chytré QR info kódy naučily dané texty překládat a převádět do audio podkástů ve 100 zvolených jazycích. Je to jako v gastronomii. Nejde o to fajnově uvařit, ale dát zákazníkovi velmi dobře najíst. Lze také uvést, že uživatelé získají plné hlavy informací bez námahy.

 Po kliknutí na odkaz je vidět Aplikace Q R info 

Prezentovaná aplikace chytrých QR info kódů je systém, který zatím nemá ve světě konkurenci. Chceme, aby tato naše nová chytrá QR info aplikace oběhla celý svět a spojila se s nejrůznějšími dalšími interaktivními projekty, které si zaslouží být také přiblíženy všem kontinentům celého světa. Autor projektu je Pavel od Plzně spolu s vybranými specialisty informačních technologií. Systém QR info je webhostingem na serweru Galileo corporation.